Search Results for AUTHOR - Narrowed by: Regional economics - International economic relations SirsiDynix Enterprise https://eps.ntu.edu.sg/client/en_GB/OPAC/OPAC/qu$003dAUTHOR$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Regional$002beconomics.$002509Regional$002beconomics$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509International$002beconomic$002brelations.$002509International$002beconomic$002brelations$0026ps$003d300?dt=list 2019-10-16T10:05:04Z Book ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1751929 2019-10-16T10:05:04Z 2019-10-16T10:05:04Z &quot;&#19968;&#24102;&#19968;&#36335;&quot;&#20513;&#35758;&#19982;&#19996;&#30431;&#21033;&#30410;&#35785;&#27714;<br/>&quot;Yi dai yi lu&quot; chang yi yu Dong meng li yi su qiu<br/>by&#160;Wang, Yuzhu, author.&#160;Li, Hao, author.&#160;Shen, Tao, author.&#160;&#29579;&#29577;&#20027;, author.&#160;&#26446;&#22909;, author.<br/>Published&#160;2017.<br/>Edition&#160;&#31532;1&#29256;.&#160;Di 1 ban.<br/>Library&#160;Chinese Library<br/>Call Number&#160;HF1604.Z4W246<br/> eBook, eVideo, eAudiobook, eResource ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1834874 2019-10-16T10:05:04Z 2019-10-16T10:05:04Z The Chinese Birdcage : How China's Rise Almost Toppled the West<br/>by&#160;Mees, Heleen, author.<br/>Published&#160;2016.<br/>Library&#160;Virtual Library<br/>Online Access&#160;<a href="http://ezlibproxy1.ntu.edu.sg/login?url=http://link.springer.com/10.1057/978-1-137-58886-9">e-book</a><br/> Book ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1751944 2019-10-16T10:05:04Z 2019-10-16T10:05:04Z &quot;21&#19990;&#32426;&#28023;&#19978;&#19997;&#32504;&#20043;&#36335;&quot;&#19982;&quot;&#20840;&#29699;&#28023;&#27915;&#25903;&#28857;&quot;&#23545;&#25509;&#30740;&#31350; : &#20013;&#22269;&#31119;&#24314;&#30465;&#12289;&#21360;&#24230;&#23612;&#35199;&#20122;&#35843;&#30740;&#25253;&#21578; = Study on &quot;21st century maritime silk road&quot; docking with &quot;global maritime fulcrum&quot;: research report about Fujian province of China and Indonesia<br/>&quot;21 shi ji hai shang si chou zhi lu&quot; yu &quot;quan qiu hai yang zhi dian&quot; dui jie yan jiu : Zhongguo Fujian Sheng, Yindunixiya diao yan bao gao = Study on &quot;21st century maritime silk road&quot; docking with &quot;global maritime fulcrum&quot; : research report about Fujian province of China and Indonesia<br/>by&#160;Xu, Liping, 1966- author.&#160;&#35768;&#21033;&#24179;, 1966- author.<br/>Published&#160;2017.<br/>Edition&#160;&#31532;1&#29256;.&#160;Di 1 ban.<br/>Library&#160;Chinese Library<br/>Call Number&#160;HF3838.I48<br/>