Search ResultsOther Libraries
Limit Search Results
Format
Author
Subject
Language
Material Type
52 Results Found Subscribe to search results
000000000000OPAC
Print
Xi fang zong jiao wen hua yu wen xue = The Religion Culture in the West and the Literature
Published 
2012.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
PN49.G211e
Zong jiao yu wen hua = Religion and culture
Published 
2005.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL65.C8Z87
Jidu jiao yu Zhongguo she hui wen hua : di wu jie guo ji nian qing xue zhe yan tao hui lun wen ji = Studies in Christianity and Chinese society and culture : essays form the fifth International Young Scholar's Symposium
Published 
2014.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BR1285.J61d 2010
Zou jin Basheng shen miao : Basheng gang kou Bandamalan xin cun miao yu wen hua chu tan = Encountering Chinese temple culture in Pandamaran new village, Port Klang
Published 
2014.
Library 
Chinese Library, Wang Gungwu Library
Call Number 
BL1950.M3Z91
Shen ti, zhu ti xing yu wen hua liao yu : kua yu de cuo rou yu jiao chan :
Published 
2013.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BF171.I61 2012
Chen lun, chan hui yu jiu du : Zhongguo wen hua de chan hui shu xie lun ji = Fall, penitence, and salvation : a collection of essays on confession in Chinese culture
Published 
Minguo 102 [2013]
Library 
Chinese Library
Call Number 
BQ5535.C518
Xin yang, shi jian yu wen hua tiao shi = Belief, practice and cultural adaptation : papers from the religion section the fourth International Conference on Sinology
Published 
2013.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL1800.I61 2012
Min su wen hua yu zong jiao xin yang
Published 
2012.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL1803.I61m 2009
Han ren de she hui luo ji : dui yu she hui zai sheng chan guo cheng zhong "yi hua" jue se de ren lei xue jie shi
Published 
Minguo 101 [2012]
Edition 
初版. Chu ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
GN490.S226
Shi su de shen sheng : Gu dian xiao shuo zhong de zong jiao ji wen hua lun shu
Published 
2011.
Edition 
初版. Chu ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL65.L2H874